Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 
« Na seznam vseh člankov

Psihonevroimunologija - kvantni preskok v razmišljanju

Mišljenje je funkcija, ki jo prvenstveno pripisujemo človeku – kroni stvarstva. Naša sposobnost mišljenja pa (pre)pogosto ni v sozvočju z zavedanjem, natančno tako, ko dandanes v ekonomiji profit presega gospodarsko rast. V svoji knjigi Kapital je to izvrstno opredelil Thomas Piketty in je postala ekonomska biblija razvitega sveta, navkljub številnim kritikam. Zanikanje je pač prva faza v sprejemanju dejstev.

Psihonevroimunologija je najmlajša medicinska veda, ki opisuje naravne človekove telesne procese in preučuje medsebojne vplive psiholoških procesov, živčnega in imunskega sistema človeškega telesa.  Je predmet intenzivnega znanstvenega preučevanja zadnjih petnajstih let.
Moderna medicina zelo dobro pozna bolezni, vendar bore malo ve o samem zdravju. Njena usmeritev je zlasti reševanje trenutnih problemov in bolezenskih stanj, ki se porajajo sporadično in nezadržno rastejo. V nasprotju z večino drugih strok, psihonevroimunologija preučuje naravne psihofizične, biokemične in fiziološke principe človeškega telesa, jih spremlja tako v bolezenskih stanjih kot pri zdravem človeku in tako lahko razmeji motnje v telesnem sistemu.

Osredotočenje na psihonevroimunologijo lahko primerjamo tudi s tekom čez ovire. Vsaka posamezna ovira ali medicinski problem si vsekakor zasluži vso pozornost, vendar tako kot tekač ne sme izgubiti cilja, če ga želi doseči, tudi mi ne smemo pozabiti na vitalno zdravje. Zavedanje tega procesa je ključno, kajti zavest je nekaj, s čimer naša psiha (duša) usmerja  naša telesa, in zgolj človek, ki se tega zaveda, je lahko srečen in zdrav. Žal večina vozi vzvratno.

V nasprotju s splošnim prepričanjem  je zavedanje (Prebujanje) čustveno popotovanje, in ne miselno.  Naš um je sicer naše najmočnejše orodje, če ga seveda znamo uporabljati in nam omogoča strateški pristop, ki je vsaj znosen, če že ne prijeten, ko se zjutraj spravljamo iz postelje. Zavestni um je učinkovit pri postavljanju ciljev in povsem neuporaben pri njihovem uresničevanju. To funkcijo ima naš nezavedni um – naše telo.

Pred leti sem imela priložnost, da sem spoznala Petra Russla, fizika, psihologa in avtorja številnih člankov in knjig , ki so prevedene tudi v slovenščino:  Knjiga o možganih, Ustvarjalni menedžer, Sedaj, Od znanosti do Boga. Svoje delovanje je posvetil preučevanju zavesti  in je seveda drastično vplival na moje pojmovanje sveta. Že v času mojega študija humanistične psihologije v Angliji in kasneje ob njegovih obiskih v Sloveniji so se mi kvanti priljubili, čeprav je bila kvantna fizika takrat še zgolj hipoteza. Med osnovne fizikalne postulate jo je nekoliko kasneje uvrstil kvantni fizik Anton Zeilinger

Anton Zeilinger
je poznan po svojem pionirskem delu s področja kvantne informacije in svojega spoznanja o teleportaciji kvantov s fotoni, kar predstavlja višek v spoznanjih moderne fizike. Tako kot je eden izmed osnovnih postulatov mehanske fizike: energija ne more nastati iz nič  niti se ne more uničiti, je osnovni postulat kvantne fizike: med informacijo in realnostjo ni razlike.

Peter Russell je v svojem delu utemeljeval, da je v moderni znanosti Zavest enako pomembna kot prostor, čas in materija, čemur je trenutno podrejena glavna znanstvena srenja. Po njegovem celo bolj, ker imamo vsi misli oziroma razmišljamo. Spraševal se je, kako lahko možgani ali materija proizvajajo zavest?

Svojo teorijo o zavesti utemeljuje z dvema osnovnima postulatoma trenutne znanosti, ki jo spravlja v absurden položaj:
1.    ker vsi razmišljamo, ne moremo o tem podvomiti,
2.    ne znamo si razložiti, kako nastane zavest.

Iz tega sledi, da je zavest v vsem in vse je zavest. Ali z drugimi besedami, vse kar vemo ali izkusimo, nastaja v naših mislih. Vleče korelacijo s svetlobo, ki tudi presega prostor, čas in materijo. Peter Russell trdi, da to, kar klasična fizika opisuje kot svetlobno hitrost, dejansko sploh ni hitrost, temveč razmerje/odnos med prostorom in časom. Na 299792458 m pridobimo 1 sekundo.

Planckova konstanta (h = 6,6260693 x 10 -34 Js) opisuje kvant akcije in je bila podana na osnovi sevanja črnega telesa in sama po sebi ne opisuje energije. Iz tega sledi, da je tudi foton enota za akcijo in ne energijo med dvema točkama, zato tudi foton nikamor ne potuje. Čas in prostor kolabirata.

Identični proces poteka v procesu zavedanja pri posamezniku, ki ima pogum (ljubezen je pogum), da se spusti v globino svoje duše, ki jo sestavljajo miselne naravnanosti in čustvena izkustva iz preteklosti, ker jo želi spoznati s pomočjo lastne volje in odločitve.

Fotoni so kvanti elektromagnetnega polja in po zgoraj navedeni kvantni teoriji fotoni zgolj izmenjajo akcijo. Tudi živa bitja sevajo biofotone in lahko v procesu zavedanja obrnejo informacijo/zaznavo v binarnem sistemu  »0-1« oziroma iz nezavednega v zavedni del. Zavednemu delu običajno rečemo logika, nezavednemu pa ekstrasenzorna percepcija, ker se odvija na nivoju telesa, dejansko pa se je zaveda zelo malo ljudi. Še manj ljudi, pa uspe oba dela združiti v ustvarjalnem procesu življenja in stabilni osebnostni strukturi.

Enostavno gledano gre za seks na nivoju fotonov! Tako kot se pri seksu zgolj pogrezamo drug v drugega, združimo in pozabimo na prostor in čas, se isto zgodi na nivoju fotonov v kvantni fiziki. Tako med materijo in umom ni razlike, izmenja se zgolj energija, ki pa ne more nastati iz nič, niti se ne more uničiti in spet smo nazaj pri navadni mehaniki.  Ker živimo v času in prostoru, razcep med umom in telesom sicer obstaja, vendar imamo sposobnost preseči ta razcep z zavedanjem, zato razcepa hkrati ni! Iz leve presedlamo v desno hemisfero.

S stališča opazovalca svetloba potuje s svetlobno hitrostjo in prečka prostor in čas ter se obnaša kot delec ali valovanje, odvisno od zunanjih pogojev. S stališča svetlobe pa ta nikamor ne potuje – je stalno prisotna (vrti se le Zemlja), zato je tudi svetloba prva manifestacija Absoluta ali singularnosti, kot temu pravi fizika. Na koncu je vse energija.


Če preskočimo s stališča svetlobe nazaj na zavedanje človeka, je naša odločitev (vedno je binarna, kajti vedno je črna ali bela) po integriteti ali zavedanju misli, čustev in telesa odločilna pri našem doseganju zdravja in zadovoljstva v življenju. Povsem logično je torej, da je zavest nekaj, kar omogoča naši psihi, da usmerja naša telesa. Če se človek tega procesa začne zavedati  s svojim odprtim umom, ki ima sposobnost samorefleksije, je lahko zdrav in srečen. Torej bistven je človek v svojem zavedanju, zlasti ko spozna, da mora najprej biti to, kar je, nato pa delovati v smeri, za katero se odloči, da ima to, kar želi. Med drugim tudi zdravje. Obratno žal ne gre! Nasprotuje logiki in znanosti, ki jo predstavlja fizika.

Vsi simboli (tudi knjige) so dejansko zgolj način vstopa v nezavedno oziroma v globine naše psihe, o čemer pa je zelo veliko pisal Jung. Ker pa smo vsi med seboj povezani, kajti oba postulata fizike veljata, vplivamo drug na drugega (Alan Watts). Fizika pa sodi tudi med bazične znanosti v medicini, zato naj spet zaključim z njo: tako kot ljudje, so tudi elektroni vedno v parih in z dovajanjem energije lahko zarotiramo enega, pa se bo v isti smeri zavrtel tudi drugi, četudi jih razdvojimo in je  eden v Ljubljani ter drugi v Ameriki. Energija namreč nima predznaka, tako se tudi mi sami lahko odločamo in usmerjamo svoja življenja v skladu s svojim zavedanjem v smeri, ki smo jo izbrali.

Ker je v osnovi vse energija, si fotone svetlobe lahko predstavljamo kot uvide, ki jih imamo v življenju in jih spravljamo v vsakdanjo prakso v ustvarjalnem procesu. Kaj je nastalo prej: zavest ali materija? Peter Russell trdi, da sta se v evoluciji razvijali sočasno. Kaj je bilo torej prej: kura ali jajce?

Dejstvo je, da za življenje potrebujemo petelina ali zavedanje svojih obeh hemisfer, in ne moremo zanikati ene. Tako kot pri Planckovi konstanti  0 preide kvantna mehanika v običajno mehaniko, lahko človek, ki se sprosti in mu prostor in čas kolabirata v užitek – v »nirvano« z uporabo različnih veščin: npr. šport, meditacija … oz. praznenje in polnjenje baterij, kot običajno rečemo -  doseže kvantni preskok v mišljenju. V določeni točki oba procesa postaneta sinhrona, kajti gre za odnos med prostorom in časom, ker smo v svojem bistvu zgolj zgoščena svetloba in vplivamo drug na drugega. Zavedno ali nezavedno. Izbira, ki jo ima sleherni v svojem življenju. Poleg razuma potrebujemo namreč tudi abstrakten um, ki je sposoben zrcaljenja in samospoznavanja. Zato me včasih zaskrbi, da je glede na razmere v slovenski družbi čustvena inteligentnost večine slovenske inteligence na  globokem dnu.

Avtor: Mateja Hafner, dr.med.

Za vse, ki želijo izvedeti več o kvantnem preskoku v svoji zavesti priporočam, da si ogledajo spletno stran Petra Russlla, fizika, psihologa in avtorja številnih člankov in knjig , ki so prevedene tudi v slovenščino:  Knjiga o možganih, Ustvarjalni menedžer, Sedaj, Od znanosti do Boga in so na razpolago v Spletni knjigarni Zase.si.

  

PsychoneuroimmunologyQuantum leap in Consciousness

Thinking is a function, primarily assigned to human beings –  to the “jewel of creation”. Our ability to think is too often not in synchronicity with our awareness process, just like nowadays profit in economy exceeds economic growth. This was excellently defined in the book Capital by Thomas Piketty, which now represents the economic bible of the developed world, despite of many preliminary critics. Denial is always the first step in the process of accepting new facts.

Psychoneuroimmunology is the youngest medical science focused on natural human body functions and interactions among psychological processes, the nervous and immune systems of the human body. It has been the subject of intense scientific studies in the last 15 years.
The modern medicine is very familiar with the diseases, but knows very little about the health itself. It focuses entirely on solving current medical problems and diseases that arise sporadically and grow inexorably. In contrary to majority of different professions, psychoneuroimmunology studies natural psychophysical, biochemical and physiological principles of the human body, and monitors them in the state of disease and health and therefore delimits disturbances in the physical system.
The knowledge of psychoneuroimmunology can be compared with running over obstacles. Each obstacle or a medical problem needs to be fully addressed, but as the runner must stay focused on reaching a goal, we also must not neglect our vital health. Being aware of this process is crucial, because consciousness is something that allows our psyche (soul) to steer our bodies. We can be happy and healthy only when we are aware of this fact. Sadly the majority drives reverse.

In contrary to general belief, awareness gaining process (Awakening) is not mental but emotional journey. Our mind though a very powerful tool, if we know how to use it, allows us to use a strategic approach that is at least bearable, if not pleasant, when we are trying to get up in the morning. The conscious mind is efficient at setting a goal, however totally useless in the reaching process. This is being processed by our unconscious mind – our body.

Years ago I had a chance to meet Peter Russell, physicist, psychologist and author of several articles and books, also translated in Slovenian language: The Brain Book, The Creative Manager, The White Hole in Time, From Science to God etc. He dedicated his work to science - the study of consciousness and had an enormous impact on my perception of the world. Already during my study of humanistic psychology in England and during his visits to Slovenija I had been fond of quants, although quantum physics at the time was merely a hypothesis. It was ranked to basic physical postulates a bit later by quantum physicist Anton Zeilinger.

Anton Zeilinger is known by his pioneering work in the field of quantum information and of the foundation of quantum mechanics. His realization of teleportation of an independent qubit with photons,  represents the peak of knowledge in the modern physics. As there is one of the fundamental postulates of mechanical physics: energy can be neither created nor destroyed, but can change form:  there is no difference between information and reality in quantum psysics.

Peter Russell in his work argued that in modern science consciousness is as important as space, time and matter, what is currently prevailing knowledge in major scientific community. By his belief even more as we all have thoughts and the ability of thinking. He wonders how can brain or matter produce consciousness?

His theory of consciousness is being justified by two fundamental postulates of current science, which puts it in an absurd situation:
1.    because we all think, there is no room for the doubt about that,
2.    we do not know how to explain how consciousness arises.

It follows that consciousness is in everything and everything is consciousness. In other words, everything we know or experience is formed in our minds. We can pull correlation with the light that also goes beyond space, time and matter. Peter Russell argues that what classical physics describes as the speed of light, actually is not at all the speed, but the relationship between space and time. On 299792458 m we gain 1 second.

The Planck’s constant (h = 6,6260693 x 10 -34 Js) describes the quantum of action and was given on the basis of blackbody radiation and therefore of itself does not describe the energy. It follows that the photon is a unit for action and not energy between two points, so the photon does not travel anywhere. Time and space collapse.

Identical process takes place in the process of awareness in an individual who has the courage (love is courage) to descend into the depths of his/her soul, consisting of mindsets and emotional experiences from the past, because he or she wants to meet the soul with the help of the free will and conscious decision.

Photons are the quants of the electromagnetic field and in the above-mentioned quantum theory photons only exchange energy in action. Even living being emits bio-photons and can turn information / perception in a binary system »0-1« or from the unconscious mind to the conscious one in the awareness process. The conscious mind is usually referred to logic, on the other hand the unconscious - extrasensory perception, as taking at the level of the body is often overseen as in fact it is in awareness of very few people. Even fewer people manage to bring two parts together in the creative process of life and stable personality structure.

Simply speaking, it comes to sex at the level of photons! Just as in sex we simply sink into each other, unite and forget about time and space, the same happens at the level of photons in quantum physics. Thus, between matter and mind, there is no difference, only energy is exchanged, and energy can be neither created nor destroyed and we are back in the ordinary mechanics. Since we live in time and space, split between mind and body exists, but we have the ability to overcome this gap with our awareness. We simply shift from the left to the right hemisphere!

From the standpoint of the observer the light travels at the speed of light and crosses space and time, and behaves as a particle or a wave, depending on external conditions. From the standpoint of light, it does not travel anywhere – it is constantly present (rotates only the Earth). That is why the light is the first manifestation of the Absolute or singularity, as it is determined by physics. At the end of all, there is only energy.

If we shift from the light point of view back to human consciousness, our decision (it is always binary, because it is always black or white) for integrity and awareness of thoughts, feelings and body is critical in achieving our health and happiness in life. Therefore it is quite logical that consciousness is something that allows our psyche to direct our bodies. If a person becomes aware of this process with an open mind, which has the ability of self-reflection, he or she can be healthy and happy. The essence is a man in his awareness, especially when he realizes, he must first be himself and later on to choose a path to achieve what he desires. Health among other things as well. It doesn't go the other way around! It contradicts logic and science, represented by physics.

All symbols (including books) are in fact merely a means of entry into the unconscious and into the depths of our psyche; this was mainly written by Jung. However, since we are all connected to each other because both postulate of physics apply, we influence each other (Alan Watts).

Physics is one of the basic sciences in medicine, so I conclude with it: as people are usually in pairs, so are electrons. If we separate the electrons in pair and supply one with energy, the second one will rotate in the same direction; even if one in Ljubljana and the other in America. Energy does not have a direction by itself; we can make our own decisions and manage our lives in accordance with our awareness in the direction of the chosen path.

In basics everything is energy, photons of light can be represented as insights we have in life and we put them into everyday practice by creative process. What was created first: consciousness or matter? Peter Russell claims in evolution both developed simultaneously. What was therefore sooner: the chicken or the egg?

The fact is, as we need a rooster to give life, we need to be aware of our both hemispheres and not neglect one or the other. As with Planck constant being 0, quantum mechanics switches to ordinary mechanics, as for a man who can relax in peace, the time and space collapse into pleasure – » the nirvana«, using a variety of skills: meditation, sports … or as we usually say to recharge our batteries – then we achieve quantum leap in consciousness. At a certain point both processes become synchronic, because it is a relationship between space and time, and because in essence we are merely concentrated light and we influence each other. Consciously or unconsciously. It is our choice. In addition to the ratio we also need the abstract mind, which is capable of reflection and self-realization. That is why I am sometimes concerned, according to current situation in our society, that the emotional intelligence among majority of Slovenian intelligence has reached the bottom.


Avtor: Mateja Hafner, M.D.

For all who wish to learn more on quantum leap in consciousness, I recommend to visit Peter Russell's official home page. Peter Russell is a physicist, psychologist and author of several articles and books, also translated into Slovenian language: The Brain Book, The Creative Manager, The White Hole in Time, From Science to God and can be purchased at Peter Russell's online bookshop .

  

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.