Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 
« Na seznam vseh člankov

Če spremljaš novosti...

Psihonevroimunologija - kvantni preskok v razmišljanju

Mišljenje je funkcija, ki jo prvenstveno pripisujemo človeku – kroni stvarstva. Naša sposobnost mišljenja pa (pre)pogosto ni v sozvočju z zavedanjem, natančno tako, ko dandanes v ekonomiji profit presega gospodarsko rast. V svoji knjigi Kapital je to izvrstno opredelil Thomas Piketty in je postala ekonomska biblija razvitega sveta, navkljub številnim kritikam. Zanikanje je pač prva faza v sprejemanju dejstev.

Psihonevroimunologija je najmlajša medicinska veda, ki opisuje naravne človekove telesne procese in preučuje medsebojne vplive psiholoških procesov, živčnega in imunskega sistema človeškega telesa.  Je predmet intenzivnega znanstvenega preučevanja zadnjih petnajstih let.
Moderna medicina zelo dobro pozna bolezni, vendar bore malo ve o samem zdravju. Njena usmeritev je zlasti reševanje trenutnih problemov in bolezenskih stanj, ki se porajajo sporadično in nezadržno rastejo. V nasprotju z večino drugih strok, psihonevroimunologija preučuje naravne psihofizične, biokemične in fiziološke principe človeškega telesa, jih spremlja tako v bolezenskih stanjih kot pri zdravem človeku in tako lahko razmeji motnje v telesnem sistemu.
Osredotočenje na psihonevroimunologijo lahko primerjamo tudi s tekom čez ovire. Vsaka posamezna ovira ali medicinski problem si vsekakor zasluži vso pozornost, vendar tako kot tekač ne sme izgubiti cilja, če ga želi doseči, tudi mi ne smemo pozabiti na vitalno zdravje. Zavedanje tega procesa je ključno, kajti zavest je nekaj, s čimer naša psiha (duša) usmerja  naša telesa, in zgolj človek, ki se tega zaveda, je lahko srečen in zdrav. Žal večina vozi vzvratno.

V nasprotju s splošnim prepričanjem  je zavedanje (Prebujanje) čustveno popotovanje, in ne miselno.  Naš um je sicer naše najmočnejše orodje, če ga seveda znamo uporabljati in nam omogoča strateški pristop, ki je vsaj znosen, če že ne prijeten, ko se zjutraj spravljamo iz postelje. Zavestni um je učinkovit pri postavljanju ciljev in povsem neuporaben pri njihovem uresničevanju. To funkcijo ima naš nezavedni um – naše telo.

Pred leti sem imela priložnost, da sem spoznala Petra Russla, fizika, psihologa in avtorja številnih člankov in knjig , ki so prevedene tudi v slovenščino:  Knjiga o možganih, Ustvarjalni menedžer, Sedaj, Od znanosti do Boga. Svoje delovanje je posvetil preučevanju zavesti  in je seveda drastično vplival na moje pojmovanje sveta. Že v času mojega študija humanistične psihologije v Angliji in kasneje ob njegovih obiskih v Sloveniji so se mi kvanti priljubili, čeprav je bila kvantna fizika takrat še zgolj hipoteza. Med osnovne fizikalne postulate jo je nekoliko kasneje uvrstil kvantni fizik Anton Zeilinger

Anton Zeilinger je poznan po svojem pionirskem delu s področja kvantne informacije in svojega spoznanja o teleportaciji kvantov s fotoni, kar predstavlja višek v spoznanjih moderne fizike. Tako kot je eden izmed osnovnih postulatov mehanske fizike: energija ne more nastati iz nič  niti se ne more uničiti, je osnovni postulat kvantne fizike: med informacijo in realnostjo ni razlike.

Peter Russell je v svojem delu utemeljeval, da je v moderni znanosti Zavest enako pomembna kot prostor, čas in materija, čemur je trenutno podrejena glavna znanstvena srenja. Po njegovem celo bolj, ker imamo vsi misli oziroma razmišljamo. Spraševal se je, kako lahko možgani ali materija proizvajajo zavest?

Svojo teorijo o zavesti utemeljuje z dvema osnovnima postulatoma trenutne znanosti, ki jo spravlja v absurden položaj:
1.    ker vsi razmišljamo, ne moremo o tem podvomiti,
2.    ne znamo si razložiti, kako nastane zavest.

Iz tega sledi, da je zavest v vsem in vse je zavest. Ali z drugimi besedami, vse kar vemo ali izkusimo, nastaja v naših mislih. Vleče korelacijo s svetlobo, ki tudi presega prostor, čas in materijo. Peter Russell trdi, da to, kar klasična fizika opisuje kot svetlobno hitrost, dejansko sploh ni hitrost, temveč razmerje/odnos med prostorom in časom. Na 299792458 m pridobimo 1 sekundo.

Planckova konstanta (h = 6,6260693 x 10 -34 Js) opisuje kvant akcije in je bila podana na osnovi sevanja črnega telesa in sama po sebi ne opisuje energije. Iz tega sledi, da je tudi foton enota za akcijo in ne energijo med dvema točkama, zato tudi foton nikamor ne potuje. Čas in prostor kolabirata.

Identični proces poteka v procesu zavedanja pri posamezniku, ki ima pogum (ljubezen je pogum), da se spusti v globino svoje duše, ki jo sestavljajo miselne naravnanosti in čustvena izkustva iz preteklosti, ker jo želi spoznati s pomočjo lastne volje in odločitve.

Fotoni so kvanti elektromagnetnega polja in po zgoraj navedeni kvantni teoriji fotoni zgolj izmenjajo akcijo. Tudi živa bitja sevajo biofotone in lahko v procesu zavedanja obrnejo informacijo/zaznavo v binarnem sistemu  »0-1« oziroma iz nezavednega v zavedni del. Zavednemu delu običajno rečemo logika, nezavednemu pa ekstrasenzorna percepcija, ker se odvija na nivoju telesa, dejansko pa se je zaveda zelo malo ljudi. Še manj ljudi, pa uspe oba dela združiti v ustvarjalnem procesu življenja in stabilni osebnostni strukturi.

Enostavno gledano gre za seks na nivoju fotonov! Tako kot se pri seksu zgolj pogrezamo drug v drugega, združimo in pozabimo na prostor in čas, se isto zgodi na nivoju fotonov v kvantni fiziki. Tako med materijo in umom ni razlike, izmenja se zgolj energija, ki pa ne more nastati iz nič, niti se ne more uničiti in spet smo nazaj pri navadni mehaniki.  Ker živimo v času in prostoru, razcep med umom in telesom sicer obstaja, vendar imamo sposobnost preseči ta razcep z zavedanjem, zato razcepa hkrati ni! Iz leve presedlamo v desno hemisfero.

S stališča opazovalca svetloba potuje s svetlobno hitrostjo in prečka prostor in čas ter se obnaša kot delec ali valovanje, odvisno od zunanjih pogojev. S stališča svetlobe pa ta nikamor ne potuje – je stalno prisotna (vrti se le Zemlja), zato je tudi svetloba prva manifestacija Absoluta ali singularnosti, kot temu pravi fizika. Na koncu je vse energija.


Če preskočimo s stališča svetlobe nazaj na zavedanje človeka, je naša odločitev (vedno je binarna, kajti vedno je črna ali bela) po integriteti ali zavedanju misli, čustev in telesa odločilna pri našem doseganju zdravja in zadovoljstva v življenju. Povsem logično je torej, da je zavest nekaj, kar omogoča naši psihi, da usmerja naša telesa. Če se človek tega procesa začne zavedati  s svojim odprtim umom, ki ima sposobnost samorefleksije, je lahko zdrav in srečen. Torej bistven je človek v svojem zavedanju, zlasti ko spozna, da mora najprej biti to, kar je, nato pa delovati v smeri, za katero se odloči, da ima to, kar želi. Med drugim tudi zdravje. Obratno žal ne gre! Nasprotuje logiki in znanosti, ki jo predstavlja fizika.

Vsi simboli (tudi knjige) so dejansko zgolj način vstopa v nezavedno oziroma v globine naše psihe, o čemer pa je zelo veliko pisal Jung. Ker pa smo vsi med seboj povezani, kajti oba postulata fizike veljata, vplivamo drug na drugega (Alan Watts). Fizika pa sodi tudi med bazične znanosti v medicini, zato naj spet zaključim z njo: tako kot ljudje, so tudi elektroni vedno v parih in z dovajanjem energije lahko zarotiramo enega, pa se bo v isti smeri zavrtel tudi drugi, četudi jih razdvojimo in je  eden v Ljubljani ter drugi v Ameriki. Energija namreč nima predznaka, tako se tudi mi sami lahko odločamo in usmerjamo svoja življenja v skladu s svojim zavedanjem v smeri, ki smo jo izbrali.

Ker je v osnovi vse energija, si fotone svetlobe lahko predstavljamo kot uvide, ki jih imamo v življenju in jih spravljamo v vsakdanjo prakso v ustvarjalnem procesu. Kaj je nastalo prej: zavest ali materija? Peter Russell trdi, da sta se v evoluciji razvijali sočasno. Kaj je bilo torej prej: kura ali jajce?

Dejstvo je, da za življenje potrebujemo petelina ali zavedanje svojih obeh hemisfer, in ne moremo zanikati ene. Tako kot pri Planckovi konstanti  0 preide kvantna mehanika v običajno mehaniko, lahko človek, ki se sprosti in mu prostor in čas kolabirata v užitek – v »nirvano« z uporabo različnih veščin: npr. šport, meditacija … oz. praznenje in polnjenje baterij, kot običajno rečemo -  doseže kvantni preskok v mišljenju. V določeni točki oba procesa postaneta sinhrona, kajti gre za odnos med prostorom in časom, ker smo v svojem bistvu zgolj zgoščena svetloba in vplivamo drug na drugega. Zavedno ali nezavedno. Izbira, ki jo ima sleherni v svojem življenju. Poleg razuma potrebujemo namreč tudi abstrakten um, ki je sposoben zrcaljenja in samospoznavanja. Zato me včasih zaskrbi, da je glede na razmere v slovenski družbi čustvena inteligentnost večine slovenske inteligence na  globokem dnu.

Avtor: Mateja Hafner, dr.med.

Za vse, ki želijo izvedeti več o kvantnem preskoku v svoji zavesti priporočam, da si ogledajo spletno stran Petra Russla, fizika, psihologa in avtorja številnih člankov in knjig , ki so prevedene tudi v slovenščino:  Knjiga o možganih, Ustvarjalni menedžer, Sedaj, Od znanosti do Boga in so na razpolago v Spletni knjigarni Zase.si.
 

Psychoneuroimmunology – Quantum leap in Consciousness


Thinking is a function, primarily assigned to human beings –  to the “jewel of creation”. Our ability to think is too often not in synchronicity with our awareness process, just like nowadays profit in economy exceeds economic growth. This was excellently defined in the book Capital by Thomas Piketty, which now represents the economic bible of the developed world, despite of many preliminary critics. Denial is always the first step in the process of accepting new facts.

Psychoneuroimmunology is the youngest medical science focused on natural human body functions and interactions among psychological processes, the nervous and immune systems of the human body. It has been the subject of intense scientific studies in the last 15 years.
The modern medicine is very familiar with the diseases, but knows very little about the health itself. It focuses entirely on solving current medical problems and diseases that arise sporadically and grow inexorably. In contrary to majority of different professions, psychoneuroimmunology studies natural psychophysical, biochemical and physiological principles of the human body, and monitors them in the state of disease and health and therefore delimits disturbances in the physical system.
The knowledge of psychoneuroimmunology can be compared with running over obstacles. Each obstacle or a medical problem needs to be fully addressed, but as the runner must stay focused on reaching a goal, we also must not neglect our vital health. Being aware of this process is crucial, because consciousness is something that allows our psyche (soul) to steer our bodies. We can be happy and healthy only when we are aware of this fact. Sadly the majority drives reverse.

In contrary to general belief, awareness gaining process (Awakening) is not mental but emotional journey. Our mind though a very powerful tool, if we know how to use it, allows us to use a strategic approach that is at least bearable, if not pleasant, when we are trying to get up in the morning. The conscious mind is efficient at setting a goal, however totally useless in the reaching process. This is being processed by our unconscious mind – our body.

Years ago I had a chance to meet Peter Russell, physicist, psychologist and author of several articles and books, also translated in Slovenian language: The Brain Book, The Creative Manager, The White Hole in Time, From Science to God etc. He dedicated his work to science - the study of consciousness and had an enormous impact on my perception of the world. Already during my study of humanistic psychology in England and during his visits to Slovenija I had been fond of quants, although quantum physics at the time was merely a hypothesis. It was ranked to basic physical postulates a bit later by quantum physicist Anton Zeilinger.

Anton Zeilinger is known by his pioneering work in the field of quantum information and of the foundation of quantum mechanics. His realization of teleportation of an independent qubit with photons,  represents the peak of knowledge in the modern physics. As there is one of the fundamental postulates of mechanical physics: energy can be neither created nor destroyed, but can change form:  there is no difference between information and reality in quantum psysics.

Peter Russell in his work argued that in modern science consciousness is as important as space, time and matter, what is currently prevailing knowledge in major scientific community. By his belief even more as we all have thoughts and the ability of thinking. He wonders how can brain or matter produce consciousness?

His theory of consciousness is being justified by two fundamental postulates of current science, which puts it in an absurd situation:
1.    because we all think, there is no room for the doubt about that,
2.    we do not know how to explain how consciousness arises.

It follows that consciousness is in everything and everything is consciousness. In other words, everything we know or experience is formed in our minds. We can pull correlation with the light that also goes beyond space, time and matter. Peter Russell argues that what classical physics describes as the speed of light, actually is not at all the speed, but the relationship between space and time. On 299792458 m we gain 1 second.

The Planck’s constant (h = 6,6260693 x 10 -34 Js) describes the quantum of action and was given on the basis of blackbody radiation and therefore of itself does not describe the energy. It follows that the photon is a unit for action and not energy between two points, so the photon does not travel anywhere. Time and space collapse.

Identical process takes place in the process of awareness in an individual who has the courage (love is courage) to descend into the depths of his/her soul, consisting of mindsets and emotional experiences from the past, because he or she wants to meet the soul with the help of the free will and conscious decision.

Photons are the quants of the electromagnetic field and in the above-mentioned quantum theory photons only exchange energy in action. Even living being emits bio-photons and can turn information / perception in a binary system »0-1« or from the unconscious mind to the conscious one in the awareness process. The conscious mind is usually referred to logic, on the other hand the unconscious - extrasensory perception, as taking at the level of the body is often overseen as in fact it is in awareness of very few people. Even fewer people manage to bring two parts together in the creative process of life and stable personality structure.

Simply speaking, it comes to sex at the level of photons! Just as in sex we simply sink into each other, unite and forget about time and space, the same happens at the level of photons in quantum physics. Thus, between matter and mind, there is no difference, only energy is exchanged, and energy can be neither created nor destroyed and we are back in the ordinary mechanics. Since we live in time and space, split between mind and body exists, but we have the ability to overcome this gap with our awareness. We simply shift from the left to the right hemisphere!

From the standpoint of the observer the light travels at the speed of light and crosses space and time, and behaves as a particle or a wave, depending on external conditions. From the standpoint of light, it does not travel anywhere – it is constantly present (rotates only the Earth). That is why the light is the first manifestation of the Absolute or singularity, as it is determined by physics. At the end of all, there is only energy.

If we shift from the light point of view back to human consciousness, our decision (it is always binary, because it is always black or white) for integrity and awareness of thoughts, feelings and body is critical in achieving our health and happiness in life. Therefore it is quite logical that consciousness is something that allows our psyche to direct our bodies. If a person becomes aware of this process with an open mind, which has the ability of self-reflection, he or she can be healthy and happy. The essence is a man in his awareness, especially when he realizes, he must first be himself and later on to choose a path to achieve what he desires. Health among other things as well. It doesn't go the other way around! It contradicts logic and science, represented by physics.

All symbols (including books) are in fact merely a means of entry into the unconscious and into the depths of our psyche; this was mainly written by Jung. However, since we are all connected to each other because both postulate of physics apply, we influence each other (Alan Watts).

Physics is one of the basic sciences in medicine, so I conclude with it: as people are usually in pairs, so are electrons. If we separate the electrons in pair and supply one with energy, the second one will rotate in the same direction; even if one in Ljubljana and the other in America. Energy does not have a direction by itself; we can make our own decisions and manage our lives in accordance with our awareness in the direction of the chosen path.

In basics everything is energy, photons of light can be represented as insights we have in life and we put them into everyday practice by creative process. What was created first: consciousness or matter? Peter Russell claims in evolution both developed simultaneously. What was therefore sooner: the chicken or the egg?

The fact is, as we need a rooster to give life, we need to be aware of our both hemispheres and not neglect one or the other. As with Planck constant being 0, quantum mechanics switches to ordinary mechanics, as for a man who can relax in peace, the time and space collapse into pleasure – » the nirvana«, using a variety of skills: meditation, sports … or as we usually say to recharge our batteries – then we achieve quantum leap in consciousness. At a certain point both processes become synchronic, because it is a relationship between space and time, and because in essence we are merely concentrated light and we influence each other. Consciously or unconsciously. It is our choice. In addition to the ratio we also need the abstract mind, which is capable of reflection and self-realization. That is why I am sometimes concerned, according to current situation in our society, that the emotional intelligence among majority of Slovenian intelligence has reached the bottom.


Avtor: Mateja Hafner, M.D.

For all who wish to learn more on quantum leap in consciousness, I recommend to visit Peter Russell's official home page. Peter Russell is a physicist, psychologist and author of several articles and books, also translated into Slovenian language: The Brain Book, The Creative Manager, The White Hole in Time, From Science to God and can be purchased at Peter Russell's online bookshop .

 

Leto čudežev

Tako kot je bilo leto 1905 nekaj posebnega v smislu novih spoznanj na področju fizike, ko je Albert Einstein predstavil štiri spise, ki so ovrgli takratno konvencionalno znanje o delovanju vesolja, je leto 2007 prelomno na področju novih bioloških odkritij, natančneje genov in dednosti.

Znanstveniki so vse od leta 1900 dalje, ko je Mendel odkril način dedovanja na primeru graha, smatrali gen kot fundamentalno enoto dednosti (tako kot so bili atomi trdna podlaga vseh teorij fizikov pred prihodom Einsteina). Crickovo in Watsonovo odkritje dvojne spirale DNA kot nosilca dednih informacij prav tako ni zamajalo tega prepričanja. V preteklih mesecih je razvoj novih tehnologij in raziskovalnih dejavnosti uspel izničiti dogmo 20. stoletja. Ideja Mendelovega gena kot enota dednosti je po zadnjih spoznanjih zgolj še fikcija.

Kaj je torej nadomestilo gen kot nosilec dednosti? Veliko znanstvenikov je danes mnenja, da je dednost rezultat neverjetno zapletenega medsebojnega vplivanja med osnovnimi komponentami genoma, razpršenimi med mnogimi različnimi geni ter celo prostranimi razponi »odvečnega DNA«, za katerega so menili, da nima nobene vloge. Biologija se je do tega spoznanja prebijala tekom vrste let, sedaj pa je »genska sestavljanka« končno popolna. Ko so znanstveniki opustili vnaprej definirano mnenje o genih in namesto tega svojo pozornost usmerili na individualne DNA »črke« v genomu – štiri baze A, C, T in G – kar jih je nemudoma pripeljalo do uvida vzročno-posledičnih zvez neštetih bolezni in človeških lastnosti.

Rezultat tega navidezno skromnega konceptualnega prodora je bil »izbruh« novih odkritij. V petih mesecih, od aprila do avgusta 2007, so genetiki na Harvard/MIT Broad Institute, ki ga je ustanovil Eric Lander; z deCODE Genetics-a na Islandiji, ki ga je ustanovil Kari Stefansson, in posamezne druge inštitucije objavile znanstvene razprave, ki so namigovale, da je ključ za globlje razumevanje človeškega genoma končno na dlani. Ti znanstveniki so identificirali specifične spremembe (alterations) v DNA zaporedju, ki nosijo vzročno podlago pri širšem krogu splošno znanih bolezni, sem spadajo med drugimi sladkorna bolezen tipa I in II, shizofrenija, bipolarna motnja, zelena mrena (glavkom), vnetje mehurja, revmatiodni artritis, hipertenzija, sindrom nemirnih nog, dovzetnost za žolne kamne, lupus, multipla skleroza, koronarna srčna obolenja, rak prostate, dojk, črevesja in danke ter specifičen trenutek, ko okužba s HIV povzroči izbruh AIDS-a. Za razliko od mnogih predhodnih odkritij »genov, ki se povezujejo z določeno boleznijo«, so te ugotovitve zadoščale kriteriju ponovljivosti in veljavnosti. »Dirka za odkrivanjem genov, ki povzročajo določene bolezni, vedno bolj izgublja na pomenu«, je razglasila vodilna britanska znanstvena publikacija, Nature. Ameriška različica, Science, se je pridružila temu mnenju: »Po letih zasledovanja napačnih ciljev, so genski raziskovalci sedaj na dobri poti«. Letošnjo pomlad smo bili priča zanosu znanstvenikov, ki so prišlo do spoznanja, da jim nova strategija omogoča identifikacijo genetskih variacij, ki najverjetneje ležijo v ozadju marsikatere bolezni. Novost tega odkritja oz. razmišljanja se kaže v ohranjanju konvencionalne terminologije celo v krogih dveh svetovno znanih znanstvenih publikacij, ki v razlagi še vedno uporabljajo star jezik »genov«. Vendar so ta odkritja zgolj uvod v izgradnjo resnične konceptualne in tehnološke revolucije. Prav tako kot so fiziki šokirali javnost v 20. stoletju, je vedno bolj jasno, da so v 21. stoletju na potezi biološke znanosti (life sciences). Tako bo lahko v bližnji prihodnosti osebni zdravnik izvedel računalniško analizo vašega osebnega genoma in pridobil detajlni profil vaših individualnih zdravstvenih obetov. Kar v veliki meri presega verjetnostne napovedi. Nova tehnologija, imenovana RNA interferenca (RNAi tehnologija), bo omogočala zdravnikom kontrolo ekspresije DNA in s tem preprečevala nastanek možnih zdravstvenih tveganj pri posamezniku. Mnogo bolezni, ki so prežale na človeštvo skozi zgodovino, – nevrološka obolenja kot so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, rak in srčna obolenja – bomo lahko enostavno izkoreninili. V kolikor se vam to zdi nezaslišano, pomislite kakšen efekt je imela obljuba o izničenju črnih koz in otroške paralize na predhodne generacije.

Zakaj nova odkritja curljajo na plano sedaj? Kaj se je od lanskega leta tako bistveno spremenilo? Da bi lahko odgovorili na ti dve vprašanji, moramo poznati zgodovinski potek dogajanja. Vse od časa, ko so vodilni znanstveniki v biomedicini poskušali povezati vzrok določene bolezni s posameznim genom in se, kljub prvotnemu uspehu, znašli v slepi ulici. Medtem pa je kopici »obrobnih« znanstvenikov, ki so bili gonilna sila ljubiteljskih projektov na področju biomedicine, uspelo najti zlata vreden zemljevid, ki jih je popeljal iz slepe ulice. Ti biologi so danes vodje nove revolucije v biomedicinski znanosti.

Idejne zamisli novega razmišljanja so bile zasejane v 60-ih prejšnjega stoletja, ko so molekularni biologi uspeli doumeti kako so genetske informacije organizirane, regulirane in reproducirane znotraj enocelične bakterije. Gen, v bakteriji, je ločen segment DNA in vsebuje kodo, ki daje navodila celicam kako izdelati določen tip proteina. Geni bakterije so razvrščeni vzdolž enojne DNA molekule, eden za drugim, s tankimi nišami. Če izhajamo iz dejstva, da imajo vsi organizmi DNA in delujejo na principu enake biokemije, so posledično znanstveniki predvidevali, da človeški genom izgleda kot povečana različica bakterijske.

Da nekaj ni v redu z obstoječim tradicionalnim razmišljanjem, je hitro potrdil razvoj metod DNA- sekvencioniranja, v 70-ih prejšnjega stoletja. Zanimivo je bilo mišljenje, da v kolikor geni predstavljajo zgolj 2% človeškega genoma – preostali del DNA-ja naj ne bi imel nobene vidne vloge. Biologa Phillip Sharp in Richard Roberts sta zadevo postavila na glavo z odkritjem, ki je bilo nagrajeno z Nobelovo nagrado leta 1993. Če bi bil gen osnovna enota dednosti, bi bila DNA, potrebna za izdelavo kateregakoli točno določenega proteina, skladiščena v ustreznem genu. Namesto tega, kot sta Sharp in Roberts odkrila, je DNA, ki je kodirana za določen protein, pogosto razcepljena in razpršena po genomu.

Znanstveniki bi lahko te znake enostavno spregledali, ker so, vsaj kot je bilo videti, v svojih utečenih raziskavah do neke mere napredovali. Z združevanjem novih metod DNA-sekvencioniranja in študijami o podedovanih boleznih v družinah večjega obsega, so medicinski genetiki identificirali genetičnega krivca, odgovornega za cistično fibrozo, Huntingtonovo bolezen, Duchenne mišično distrofijo in nekatere druge bolezni. Vsaka od teh bolezni je posledica mutacije v posamezni proteinsko-kodirni regiji DNA. Na žalost pa le peščica bolezni deluje tako brezhibno, po ustaljenem taktu. Iskanje genetske osnove za obče bolezni, ki prizadenejo večje število starostnikov, žal ni obrodilo sadov.

Tekom zatišja je vizionarski zdravnik in znanstvenik, Leroy Hood, zaposlen na Institute for Systems Biology v Seattlu, postajal vedno bolj nestrpen. Kot je poudaril, je bila genetika še vedno domača obrt univerzitetnih profesorjev, sponzoriranih s strani vlade, ki so usmerjali majhno skupino študentov in tehničnih strokovnjakov v preučevanje izoliranega gena. S tem tempom bi potrebovali 100.000 delovnih let skupnega truda, da bi dešifrirali zgolj en celoten človeški genom.

Hood je smatral, da je naravnost absurdno kako genetski znanstveniki preživijo skoraj celoten delovni čas v laboratoriju, z izvajanjem dolgotrajnih in ponavljajočih se mehaničnih in kemičnih procedur. Hkrati je doumel dolgoročne implikacije osnovnega dejstva: četudi je še tako enostaven organizem silno zapleten, so primarne strukture najbolj zapletenih delov – DNA in proteinov – zelo enostavne. DNA abeceda vsebuje zgolj 4 kemične črke (ali baze) A, C, G in T, zgradba proteinov pa sestoji le iz 21-ih aminokislin. Hood je uvidel, da bi ta »enostavnost« lahko omogočila robotom in računalnikom brati in pisati DNA in proteine veliko hitreje, natančneje in ceneje kot to počnemo ljudje. Preostala medicinska skupnost ni želela sprejeti ideje, da bi lahko roboti analizirali nekaj tako kompleksnega kot je živi organizem. Kakorkoli že, prav tako nihče izmed genetikov, ki delajo v praksi, ni imel kapacitet za konstrukcijo takih strojev. Hood je, zaradi neuspeha pri pridobivanju vladnih sredstev, na svojo stran pridobil zasebne vlagatelje in osnoval skupino znanstvenikov, inženirjev in računalniških programerjev (neprimerljivo večjo in raznovrstnejšo od kateregakoli drugega tima), katere namen je bil izumiti prvo generacijo molekularno-bioloških strojev. Izmed teh sta dva stroja prebirala in zapisovala informacije iz DNA in proteinov (sekvencioniranje), druga dva sta delovala v obratni smeri z preoblikovanjem digitalno elektronskih informacij v nove sekvence DNA ali proteina.

Hood je popolnoma transformiral področje biomedicine. Stroji, ki zapisujejo DNA so dali genetikom (inženirjem) neomejeno kapaciteto kreiranja novih genov, ki jih lahko preučujemo v laboratorijskem okolju ali jih dodajamo genomom v živih organizmih. Poleg tega je nova tehnologija dala farmacevtskih družbam možnost lansiranja nove generacije zdravil, ki bazirajo na proteinih. DNA tehnološke inovacije so omogočile razvozlanje 3 milijardne sekvenčne baze celotnega človeškega genoma. Ravno to je leta 1990 poskušala tudi vlada ZDA, ki se je lotila 15-letnega projekta, z vrednostjo 3 milijard ameriških dolarjev. Po osmih letih je bil projekt zgolj v 10% realizaciji in razdrobljen med številnimi ameriškimi znanstveniki. Nad tem dejstvom je bil očitno razočaran tudi biotehniški podjetnik Craig Venter, ki je bil prepričan, da so delavci sponzorirani s strani države večkrat problem kot rešitev. Slednji je zbral 200 milijonov ameriških dolarjev privatnih sredstev in zgradil sodoben laboratorij, kot glavno delovno silo pa je »najel« stotine avtomatiziranih tehnoloških strojev, ki so neumorno delali dan in noč ter peščico nadzornih tehničnih strokovnjakov. V obdobju treh let je bil človeški genom končno prebran.

Ko so znanstveniki prejeli nove podatke, so bili prepričani, da bodo sedaj moč razvozlati uganke, ki stojijo za pojavom težjih obolenj, kot so rak in srčna obolenja. Ko so pričeli natančneje pregledovati neskončno skladišče genetskega materiala, sta genetika Andrew Fire in Craig Melo oživila zanimanje z odkritjem ključnega mehanizma, ki so ga predhodno spregledali – celični proces RNA interference (za svoje delo sta prejela Nobelovo nagrado, leta 2006).

Odkritje življenja v vesolju ne bi moglo povzročiti večjega šoka. Genetiki so smatrali za samoumevno dejstvo, da mašinerija celic vključenih genov proizvaja proteine, in da ti proteini opravljajo delo v celici. V našem primeru je šlo za proces, ki proteinov sploh vključeval ni. Namesto tega, je desettisoče doslej neznanih regij človeškega genoma – del t.i. »odvečnega« DNA – usmerjalo produkcijo specifičnih mikro RNA molekul (ki vsebujejo delce RNA, dobro znane celične komponente). Te mikro RNA molekule nadzorujejo celoten doslej še neznani proces RNA interference (RNAi), ki služi regulaciji ekspresije DNA.

Da pa ne bi bilo vse tako enostavno, je vsak delček DNA dovzeten za mutacije in variacije med posamezniki. Izmed 3. milijard DNA baz v človeškem genomu, so genetiki identificirali le okoli 1/10 enega odstotka (milijone), ki se razlikujejo od človeka do človeka. Variacije v teh posameznih črkah – imenovanih SNPs = enojni nukleotidni polimorfizem – so nadomestile gene kot enoto dednosti.

Veliko znanstvenikov je na to novico odreagiralo s preplahom. Dr. Neil Holtzman, direktor genetske in javne politike na Johns Hopkins University, je leta 2001 dejal: »Zelo težko, če ne skoraj nemogoče, bo najti izvorne gene za posamezne obče bolezni ali razvoj uporabnih in zanesljivih napovednih testov za slednje. Na srečo je vmes posegel vizionarski znanstvenik Kari Stefansson iz Islandije. Če naj bi bil genom veliko bolj kompleksen kot so to menili znanstveniki, bi bilo potrebno preverjanje veliko večjega števila variabel, posledično bi potrebovali tudi več testnih osebkov (prostovoljcev), je bil Stefansson mnenja. Z namenom identificiranja vzroka bolezni naj bi po njegovih besedah potrebovali sodelovanje večjega števila ljudi, ki so si na genetski osnovi v sorodu.

Podobno kot Hood in Venter je bil Stefansson sprva motoviran zaradi zaostajanja v napredku na tem znanstvenem področju. Večina projektov na temo ugotavljanja vzročnega faktorja za določeno bolezen, je bilo izvedenih v ZDA, kjer pa velika večina ljudi ne more izslediti svojih prednikov več kot zgolj nekaj generacij nazaj. Prav tako tudi največje družine vsebujejo zgolj nekaj sto živečih posameznikov. Vzorčni paneli tega obsega žal ne morejo nuditi dovoljšnih informacij za identifikacijo genetske baze zapletenih in spremenljivih občih bolezni. Stefansson se je odločil rešiti ta problem z vzorčno največjo, dobro dokumentirano, razširjeno družino kar jih pozna – njegovo.

Skoraj vseh 300.000 prebivalcev Islandije lahko izsledi svoje prednike s pomočjo detajlnega rodovnika, vse do obdobja Vikingov, ki so zasedli ta izoloran evropski otok pred več kot 1000-imi leti. Stefansson se je odpovedal profesorskemu stažu na Harvardski Medicinski fakulteti in se vrnil domov na Islandijo, kjer je ustanovil podjetje deCODE Genetics leta 1996. Islandsko vlado je prepričal, da mu je omogočila vpogled v zdravstvene kartoteke državljanov v zameno za nove investicije in visoko-tehnološke službe v prestolnici Reykjavik. Do sedaj je več kot 100.000 islandskih prostovoljcev doniralo svoj DNA podjetju deCODE.

Mednarodne etične inštitucije in ostali genetiki so Stefanssonov projekt ostro kritizirali, ker naj bi vdiral v zasebnost islandskih prebivalcev (čeprav se je 90% populacije strinjalo s projektom). Kakorkoli že, Stefansson je vztrajal in uspel zaobjeti genealogijo celotnega naroda v računalniški databazi, skupaj s podatki o zdravju in zapisih DNA še živečih posameznikov. Zelo obsežna vzorčna populacija se je kmalu izkazala za ustrezen način. V študiji debelosti so z računalniško analizo iskali SNP-je – enojni nukleotidni poliformizem – pri vzorcu ljudi izmed celotne populacije, ki so imeli bodisi preveliko bodisi premajhno telesno težo. Zgolj v nekaj pičlih urah so prišli do spoznanja, da so variacije med posameznimi DNA bazami oz. črkami resnično vzročni faktor. S tem so potrdili SNP-je kot novo enoto dednosti.

Do septembra 2007 je deCODE dosegel že ogromen napredek in identificiral SNP-je, ki so vzročni faktor 28-ih občih bolezni; vključujoč zeleno mreno, shizofrenijo, sladkorno bolezen, srčna obolenja, rak prostate, hipertenzijo in možgansko kap. V nekaterih primerih, kot je zelena mrena in rak prostate, bi lahko deCODE-ove ugotovitve vodile k diagnostičnim testom in identificiranju posameznikov, ki so izpostavljeni tem obolenjem. Na primeru shizofrenije, so povezave s posameznimi proteini pripeljale k boljšemu uvidu o vzroku bolezni in posledično ustrezni terapiji.

Stefanssonu so sledili tudi drugi znanstveniki in vsi po vrsti ponavljali podobne družinske študije večjega obsega, vendar jih je zgolj peščica imela enak vpogled v starodavne rodovnike. Z ozirom na dejstvo, da je možno raziskovati celotno človeško populacijo kot eno samo razširjeno družino, so znanstveniki tako lahko zbirali ogromne količine podatkov. Eric Lander, MIT profesor in intelektualni vodja pobude vlade ZDA, da bi sekvencionirali prvi človeški genom, se je zavedal, da bi takšno rangiranje zahtevalo nov pristop. Leta 2004 je prepričal MIT in Harvard, da sta združila moči in ustanovili so Broad Institut. Sredstva je Lander pridobil z donacijo milijarderjev Eli in Edythe Broad, tako je inštitut tudi po njuni zaslugi sedaj opremljen z najbolj sodobno genetsko tehnologijo. Ena slednjih, katere delovanje bazira na računalniškemu čipu, zna identificirati DNA baznih črk, prisotnih pri 500.000 SNP-jih v genomih 40.000 ljudi.

O kakšnih razponih podatkov govorimo, si poskusite predstavljate tabelo s 500.000-imi stolpci (vsak izmed teh predstavlja specifičen SNP) in 40.000 vrsticami (vsaka predstavlja posameznika). Da bi izolirali genetsko bazo za npr. bipolarno motnjo, računalnik išče med osebami z bipolarno motnjo, s preverjanjem vsakega stolpca posebej za ugotavljanje signifikantne frekvence posameznih črk v primerjavi s tistimi posamezniki, ki te motnje nimajo. Kot se je izkazalo oz. je bilo sad sodelovanja med ameriškimi in nemškimi raziskovalci, imajo variacije DNA črk v 20-ih različnih položajih vpliv na bipolarno motnjo.

Kar je še bolj neverjetno; večina različic (variacij), ki povzročajo obolenja, je običajno prisotnih v človeški populaciji: najmočnejša variacija obstoja pri kar 80% ljudi brez bipolarne motnje in 85% ljudi z to boleznijo. Kar implicira domnevo, da so te različice oz. variacije na splošno ugodne, do problemov pride le takrat kadar njihovo število preseže magično mejo.

Da bi lažje prišli do razumevanja te kompleksnosti želijo znanstveniki osnovati obsežno mednarodno databazo, ki bi vsebovala popolne sekvence DNA baz v genomih stotine milijonov ljudi. Idealno bi bila tovrstna databaza na voljo vsem profilov biomedicinskega raziskovanja z namenom analize, hkrati pa bi nudila temelj za razumevanje genetskih komponent vseh človeških značilnosti. Tu imamo v mislih ogromno podatkov – samo pomislite na tabelo s tremi milijardami stolpcev in 100-timi milijoni vrstic – ki pa jih računalniška tehnologija lahko zlahka obvladuje. V desetletju bodo po predvidevanjih stroški sekvencioniranja vseh 3 milijard DNA črk v posameznikovem genomu padle s sedanjih 2 milijonov ameriških dolarjev na 1000. Upanje ostaja, da bo tovrsten zapis služil kot rutinski del posameznikove zdravstvene kartoteke in s tem omogočal zdravnikom predpisovanje genomu specifičnih zdravstvenih tretmajev.

Medtem odkritje RNAi ponuja povsem nov, bolj oseben način bolezenske terapije. Medtem ko zdravila učinkujejo na proteine, bi RNAi terapija imela učinek na ekspresijo same DNA in s tem preprečila oz. obrnila potek bolezni kot so Alzheimerjeva, Parkinsonova bolezen, Huntingtonov sindrom, bipolarna motnja, shizofrenija in ostale. Nekatera tradicionalno obstoječa farmacevtska podjetja se že zanimajo za nova odkritja. Najmočnejša med njimi se naslanjajo na RNAi terapevtski pristop, da bi zapolnili vrzel, ki nastaja ob odkrivanju tradicionalnih zdravil. Novartis in Roche sta podpisala licenčne pogodbe z biotehniškim podjetjem Alnylam (ustanovil Phillip Sharp) in zakupila nove terapevtske tehnike, ki se jih v finančnem smislu ocenjuje tja od 700 milijonov ameriških dolarjev vse do milijarde; Merck je plačal znesek 1.1 milijarde ameriških dolarjev in s tem kupil popolne pravice biotehniškega podjetja, ki poseduje portfelj RNAi intelektualne lastnine; londonska firma AstraZeneca se ponaša z 405 milijona ameriških dolarjev vredno pogodbo z Alnylam-ovim tekmecem Silence Therapeutics.

Eksplozija genetskih odkritij se kot kaže še ne umirja. Vsak mesec se na seznam uvrščajo vedno nova obolenja, biologi pa pospešeno odkrivajo kako povezave med geni – in SNP – obolenji ponujajo razlago na kakšen način lahko proteini in ostale molekule »ob neprimernem obnašanju« povzročijo različne zdravstvene težave pri ljudeh. Ostali znanstveniki se družno trudijo pospešiti biološko revolucijo. Kot rezultat njihovih naporov bo lahko mnogo otrok, rojenih letošnje leto, še vedno živih in zdravih ob pričetku naslednjega stoletja, ko bodo lahko zrli nazaj s spoštovanjem na odkritja biomedicinske genetike leta 2007.

Dve revoluciji

Spremljajte večja odkritja v znanosti in ugotovili boste, da so fiziki dominirali 20. stoletju (označeno z rdečim tiskom), biologi in genetiki (modri tisk) pa dominiraju sedanjemu, 21. stoletju.

fiziki – označeni z rdečo barvo

genetiki – označeni z modro barvo

Leta 1866 je avstrijski menih Gregor Mendel eksperimentiral z grahom in objavil znanstveni članek o zakonih dedovanja.

Leta 1905 je fizik Albert Einstein predstavil štiri dela, ki so redefinirali takratno vedenje o času, prostoru, materiji in energiji.

Leta 1906 je bil prvič uporabljen termin »genetika«.

Leta 1913 je Niels Bohr s pomočjo kvantne teorije postavil trditev, da elektron v vodikovem atomu ne seva elektromagnetnega valovanja. Bohr je trdil, da atom ne seva, dokler vztraja na istem tiru, pač pa atom odda sevanje, ko elektron preskoči z enega tira na drugega bližje jedru in narobe, če atom sevanje absorbira, to pomeni, da je elektron preskočil na bolj oddaljen tir. Torej je elektromagnetno sevanje v zvezi s preskoki med "energijskimi nivoji" atomskih delcev in ne z nihanji ali pospeški teh delcev.

Leta 1915 je Einstein, v tistem času že svetovno znana osebnost, končal teorijo o splošni relativnosti, kjer opiše gravitacijsko silo kot posledico ukrivljenosti prostora in časa.

Leta 1927 so eksperimentatorji dokazali, da se lahko materija obnaša kot val.

Leta 1929 je Edwin Hubble odkril, da se oddaljene galaksije odmikajo hitreje kot bližnje, kar namiguje, da se vesolje širi.

Leta 1942 so priključili prvi nuklearni reaktor. ZDA so takrat pričele z »Manhattan« projektom, katerega cilj je bil izgradnja atomske bombe.

Leta 1953 sta James Watson in Francis Crick pretvorila gene iz abstraktnega pojma v molekularno domeno DNA dvojne spirale/vijačnice.

Leta 1969 so našli prvi neposreden dokaz, da kvarki dejansko obstajajo znotraj protonov in nevtronov.

Leta 1980 Kary Mullis iz Cetus Corporation izumi tehniko za kopiranje DNA sekvenc, za kar prejme Nobelovo nagrado leta 1993.

Tekom obdobja 1984-86 se fiziki zavejo, da lahko s teorijo strun opišejo vse znane delce in njihove interakcije.

Leta 1989 je bil ustanovljen National Center for Human Genome Research, da bi spremljali 3 milijarde ameriških dolarjev vreden projekt zapisa in sekvence človeškega genoma.

Leta 1995 je Craig Venter zaključil prvo sekvencioniranje celotnega genoma živečega organizma, bakterije Hemophilus influenzae.

Leta 1997 so raziskovalci s Scotland's Roslin Institute sporočili novico o prvem uspešnem kloniranju ovce, s prenosom celičnega jedra odrasle ovčje samice v embriotično celico ovce. Rezultat je bila Dolly.

Leta 2000 je bil končan in objavljen grob zapis človeškega genoma (Human Genome Project and Celera). Prvotno je bil rezultat planiran v 15-ih letih, vendar je hiter razvoj visoke tehnologije ta čas bistveno skrčil.

Leta 2004 je biolog Eric Lander prepričal MIT in Harvard, da sta združila vire in ustanovil Broad Institute, ki preučuje genetsko osnovo širokega razpona fizioloških, infekcijskih in psihiatričnih bolezni.

Leta 2007 so genetiki objavili številna znanstvena dela, ki dokazujejo identifikacijo specifičnih, podedovanih sprememb v DNA, ki so vzrok sladkorne bolezeni tipa I in II, shizofrenije, bipolarne motnje, lupusa, multiple skleroze, koronarnega srčnega obolenja, zelene mrene, vnetja mehurja, hipertenzije, črevesnega raka, raka dojke, prostate in danke ter drugih razširjenih obolenj.

Avtor: Lee Silver
Silver je profesor molekularne biologije na Princeton-u. Je avtor knjige Challenging Nature. Finančno ni vezan na nikakršno biotehniško oz. drugo podjetje.

Vir: Silver, Lee (2007): The Year of Miracles. Newsweek: št. 16, oktober 2007.

Prevod: Monika Hozjan

 

 


 

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.